เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560 BC – 7820

247฿

คำอธิบาย

BC – 7820 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง        

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                             

Øระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหา

ทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                  

Øการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                             

Øการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                  

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      

          Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           

          Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           

          Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     

Øสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       

4วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

Øวินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        

Øวินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 

Øวินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       

          Sแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                  

          Sแนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                     

          Sแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม                                                                    

          Sเจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม