FRE1001 (FR101) ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

35฿

คำอธิบาย

FRE1001 (FR101) ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น

ส่วนที่ 2 ประโยคทักทาย การใช้กริยาที่สำคัญ

ส่วนที่ 3 การใช้คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ การใช้คำบุพบท

ส่วนที่ 4 การใช้กริยาวิเศษณ์ การใช้กริยาที่สำคัญ การใช้ประโยคคำถาม การปฏิเสธ

ส่วนที่ 5 การใช้คุณศัพท์ การใช้กริยาที่สำคัญ

ส่วนที่ 6 ประโยคคำสั่ง

ส่วนที่ 7 การมใช้ Article (คำนำหน้านาม)

ส่วนที่ 8 เนื้อหาในตำรา

ส่วนที่ 9 แนวข้อสอบท้ายบท

ส่วนที่ 10 กริยาที่ออกสอบ (พร้อมกระจาย)

ราคา 35 บาท

จัดทำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์