สรุป THA1003 (TH103) การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

58฿

คำอธิบาย

สรุป THA1003 (TH103) การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

 

สารบัญ

บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด

บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง

บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า

บทที่ 4 คำและการใช้คำ

บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค

บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้

บทที่ 7 การพูดและการเตรียมตัวเพื่อการพูด

บทที่ 8 การฝึกพูดและการซ้อมพูด

บทที่ 9 การพูแบบต่างๆ

บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี:ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบุคลิกของผู้พูด

บทที่ 11 การใช้ภาษในการพูด

บทที่ 12 การใช้ภาษาในการพูดบางประเภท

 

ราคา 58  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์