BC-7639 คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

257฿

คำอธิบาย

ฺBC-7639  คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                          


*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                


*
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                      


*
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                                                                


*
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              


*
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                            


*
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                                                                               


*
อากรแสตมป์                                                                                                                                                                


*
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                                                                             


*
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                                                                           


*
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                                                                            


*
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                                                


*
นโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                                                                               


*
ประมวลรัษฎากร                                                                                                                                                          

                –แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 1.                                                                       

                –แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 2.                                                                         

                –เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี       

                –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                             

               –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.