KP-1158 กรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหาตรงประเด็น เล่มเดียวครบ อาสาพัฒนา

250฿

คำอธิบาย

KP-1158  กรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.)  เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหาตรงประเด็น เล่มเดียวครบ อาสาพัฒนา

สารบัญ
– ประวัติกรมพัฒนาชุมชน
– โครงสร้างของกรมพัฒนาชุมชน
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
– ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
– แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
– แนวข้อสอบยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนเช่นประวัติความเป็นมา
– รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้าง ภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี