E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ การเงินและบัญชี (กรมป่าไม้) 2560

233฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ การเงินและบัญชี (กรมป่าไม้) 2560

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้
วันสำคัญทางป่าไม้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
ภารกิจ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
นโยบาย รมว.ทส.
ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้
ชนิดของป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
การปลูกป่า
ผลิตผลจากป่าไม้
การจัดการลุ่มน้ำ
การป้องกันป่าไม้
การป้องกันไฟป่า
การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ป่าไม้กับโลกร้อน
การวิจัยด้านป่าไม้
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
โครงการพระราชดำริ
การบริหารป่าชุมชน
การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

 

 

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้
การปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้
ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกล้าไม้
ขั้นตอนการทำงาน
แนวทางการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้
การจัดเรือนเพาะชำกล้าไม้
รูปแบบการจัดวางเพาะชำ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552

 

 

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี
งบการเงิน
สมการบัญชี
การวิเคราะห์รายการค้า
ผังบัญชี
สมุดรายวันชั้นต้น
กระดาษทำการ
สมุดรายวันเฉพาะ
การบริหารการเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารลูกหนี้
การบริหารสินค้าคงคลัง
งบประมาณการลงทุน
การคลังภาครัฐ

 

 

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แก้ไขล่าสุด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

 

 

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ