KP-1142 ENS3202 (EN 321) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

45฿

คำอธิบาย

KP-1142 ENS3202 (EN 321) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว