ENG3101 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

48฿

คำอธิบาย

ENG3101 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

การสนทนาในเรื่องทั่วๆ ไป

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว