KP-1109 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คู่มือ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

180฿

คำอธิบาย

KP-1109  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คู่มือ แนวข้อสอบ

ประกอบด้วย

การบริหารงานทั่วไป

การจัดระบบงาน

งานเลขานุการ

มาตรฐานของการบริหารงานบุคคลพนักงาน อบต.

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การร้องทุกข์

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนนการทางวินัย

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การวางแผน

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ

ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การควบคุมงาน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ

ราคา 180 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ