KP-1104 วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

150฿

คำอธิบาย

KP-1104 วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ

บทที่ 1 การบริหารและการจัดการ

บทที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 3 วิเคราะห์การวางแผน

บทที่ 4 แนวคิดและหลักการของการจัดทำโครงการ

บทที่ 5 วิเคราะห์นโยบาย และนโยบายสาธารณะ

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ราคา 150 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY