ฺBC-7561 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560

240฿

คำอธิบาย

BC-7561  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์             


*
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                                                      

                เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                            


*
การจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                                                      

                แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                 


*
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                      

               –การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance organization ; HPO)                                                                                                         

                –การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                                               


*
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

               –การวิเคราะห์งานบุคคล (Job Analysis)                                                                                                

               –การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                                      

                –การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy MAP)                                                  

                – การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผล (Organization Structure Analysis and Efficiency and Effectiveness Measurement                                                                                          

               –การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลัง (Workforce Capability and Capita; Analysis)135

               –การประเมินผลบุคคล (KPI and Competency)และจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน(Performance –Based Pay)                                                                                                                         

               –การบริหารสายอาชีพและจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Career Management and Succession Plan)                                                                                                                                                     


*
การเชื่อมโยงระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในเรื่องผลผลิต (Output)และผลลัพธ์ Outcome)                                                                                                                                       


*
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล                                                                                 

                –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                              

                –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                            

                เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                               

                เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                                               

                –เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน