KP-1058 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลย

250฿

คำอธิบาย

KP-1058 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลย

สารบัญ
-ประวัติโรงงานยาสูบ
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร
-นโยบายด้านอำนวยการ
-นโยบายด้านการผลิต
-นโยบายด้านการตลาด,นโยบายด้านในยา
•วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
-ความสามารถทางด้านการคิดคำนวน
-โจทย์คณิตศาสตร์
-การวิเคราะห์ข้อมูล
•ความสามารถทางด้านเหตุผล
-อุปมา-อุปไมย
-การสรุปความจากภาษา
-การสรุปความจากสัญลักษณ์
-การสรุปผลเชิงตรรกะ
•แนวข้อสอบของวิชาภาษาไทย
-ความเข้าใจภาษา
-บทความ
•การใช้ภาษา
-การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
-การสะกดคำให้ถูกต้อง
•ข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ
-สรุปโครงสร้าง Tens
-คำเชื่อ (Conjunction)
-ข้อสอบส่วนของไวยกรณ์
-แนวข้อสอบ Reading
•สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
-สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศ ASEAN
-บทบาทไทยกับ อาเซัยน
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสีงคม
-แนวข้อสอบอาเซียน
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี