KP-1037 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อบต.)

150฿

คำอธิบาย

KP-1037  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อบต.)

ประกอบด้วย

–แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

–แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

–แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

–แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

–รวม พ.ร.บ.+กฎหมายท้องถิ่น อบจ., เทศบาล, อบต., เมืองพัทยา

เจาะแนวข้อสอบพร้อมเฉลย อธิบายแต่ละข้อ ตรงแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ราคา 150 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ