KP-1025 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ ป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิ.ป.ตรี

270฿

คำอธิบาย

KP-1025 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ ป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิ.ป.ตรี

สารบัญ

– ประวัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– กฎกระทรวงบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– อาเซียน : ASEAN
– แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบ -ข้อสอบ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– สาระสำคัญ : ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– ข้อแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรญฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
– กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
– พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ.2507
– พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
– สาระน่ารู้ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
– บทที่ 1 ทิศทางนโยบายการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
– บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
– บทที่ 3 ยุทศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
– บทที่ 4 แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY