KP-1023 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270฿

คำอธิบาย

KP-1023 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ประวัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สัญลักษณ์
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554
• สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
• ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• สาระสำคัญ : ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• แนวข้อสอบ : ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
• อาเซียน : ASEAN
• แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
• นโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
• ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
• ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน
• การตรวจสอบที่ดิน และเอกสารสิทธิ์
• พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
• พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY