KP-1014 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

209฿

คำอธิบาย

KP-1014 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายด้านการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สรุปพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
แนวข้อสอบสรุปพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
สรุปปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
แนวข้อสอบปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
สรุปนโยบายการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
สรุปนโยบายหลักด้านการศึกษาขอล ฯพณฯยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นโยบาย 5 ประการของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน
ด้านการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวข้อสอบนโยบายการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
แนวข้อสอบแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่สังกัด
สรุปการศึกษาการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบการศึกษากับการก้าวสู้ประชาคมอาเซียน
สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 -2559)

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี