BC-7523 คู่มือสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

247฿

คำอธิบาย

BC-752-3  คู่มือสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้  ออกใหม่ปี 2560
สารบัญ

«  ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้  ประวัติ  ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน

                นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

«  วิสัยทัศน์  พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้

«  วันสำคัญทางป่าไม้ หน่วยงานภายในกรมป่าไม้

            –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

«  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

–  เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547            ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547            ชุดที่ 2

«  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

            แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

«  งานธุรการ

–   เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  5  ชุด                                  

«   ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

«   บทบาทการบริหารงานสำนักงาน                                    

«  การบริหารธุรกิจทั่วไป

«  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

«  การวางแผน

«  การประสานงาน

«  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ

«  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

«  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                             

«  เจาะข้อสอบงานบริหารทั่วไป  ชุดที่ 1

«  เจาะข้อสอบงานบริหารทั่วไป  ชุดที่ 2