สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โดยติวเตอร์เดียว)

199฿

คำอธิบาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (โดยติวเตอร์เดียว) 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป (100คะแนน)
บทที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบ อนุกรม
– แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซนต์ สถิติข้อมูล
– แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
– แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
บทที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบ อุปมา อุปไมย
– แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย (100 คะแนน)
บทที่ 1 การใช้ภาษา
– แนวข้อสอบ การเขียนประโยค
– แนวข้อสอบ การเติมคำในช่องว่าง
– แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ
บทที่ 2 ความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบ การอ่านบทความยาว
บทที่  3 รวมแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย (200 ข้อ)
– แนวข้อสอบ การจัดประเภทแบบเข้าพวก / ไม่เข้าพวก
– แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ / คำตรงข้าม / คำสัมพันธ์
การสรุปความ / การสะกดคำ / การอ่านคำ
– แนวข้อสอบ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ / คำราชาศัพท์
ส่วนที่ 3 ความรอบรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– แนวข้อสอบ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ราคา 199 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว