SP-466 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

200฿

คำอธิบาย

SP-466 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

สารบัญ

ประวัติคุรุสภา
นโยบายรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
แถลงต่อรัฐสภา 23 ส.ค. 2554 ประชาคม อาเซียน ASEAN Community
ความรู้แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตอม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
(ฉบับที่3)พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

เนื้อหา+ข้อสอบ ธุรการปฏิบัติงาน กทม.  ปี 55

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY