SP-465 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

200฿

คำอธิบาย

SP-465 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

สารบัญ

ประวัติคุรุสภา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548
ถาม-ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบระดับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ความสามารถในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การบริหารทั่วไป การประสานงาน การให้บริการ การประชาสัมพันธ์
ตัวอย่าง-แนวข้อสอบ การบริหารหลักการบริหาร การบริหารทั่วไป

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY