สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (โดยอ.วีระชัย คำล้าน)

219฿

คำอธิบาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  (โดยอ.วีระชัย คำล้าน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความรอบรู้ในเรื่องต่อไปนี้
1.สังคม เศษรฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3.2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

ส่วนที่ 2
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)คะแนนเต็ม 200 คะแนน
1. ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.4 พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
1.5 ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.5.1.ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
1.5.2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2. ความสามารถในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป การประสานงาน
การใช้บริการ และการประชาสัมพันธ์

ราคา 219 บาท
จัดทำโดย อ.วีระชัย คำล้าน