GB-251 สรุป+ข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ภาค ข.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

220฿

คำอธิบาย

GB-251 สรุป+ข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ภาค ข.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรอบรู้
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไข
1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
1.5 ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
– ข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
1.7 ความสามารถในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
การประสารงาน การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 2 คลังข้อสอบ
2.1 ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2.3 ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.4 ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
2.5 ข้อสอบข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
– ข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
2.6 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2.7 ข้อสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
การประสารงาน การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

ราคา 220 เล่ม บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง