SP-464 คู่มือสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด แนวข้อสอบอัตนัยล่าสุด นิติกรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-464 คู่มือสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด แนวข้อสอบอัตนัยล่าสุด นิติกรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
-ประวัติสำนักงานอัยการสูงสุด
-ประมวลจริยธรรม ข้าราชกฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
-พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ2553
-พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
-ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง พ.ศ.2556
-กฎหมายอาญา
-สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
-สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา
-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง
-แนวข้อสอบอัตนัย
-แนวข้อสอบอัตนับประมวลกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบอัตนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบอัตนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY