CA-325 ความรู้ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด เจาะข้อสอบ+เนื้อหา ใหม่ล่าสุด

200฿

คำอธิบาย

CA-325 ความรู้ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด เจาะข้อสอบ+เนื้อหา ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

 

•ตอนที่ 1 (ความสามารถทั่วไป)
-สรุป แบบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-สรุป เลขอนุกรม
-สรุป เงื่อนไขสัญลักษณ์
-สรุป เงื่อนไขเหตุผล
-แนวข้อสอบ อนุกรม
-แนวข้อสอบ เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
-แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
-แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
-แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
-แนวข้อสอบ การสรุปความ
-แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

•ตอนที่ 2 (วิชา ภาษาไทย)
-สรุป คำในภาษาไทย
-ความหมายของวลีและประโยค
-ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
-แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
-แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
-แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี