สำนักงานอัยการสูงสุด คู่มือสอบอธิบายเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุดปี 59 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

220฿

คำอธิบาย

สำนักงานอัยการสูงสุด คู่มือสอบอธิบายเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ  ใหม่ล่าสุดปี 59 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องรับสมัครบุคคลฯ
บทที่ 1 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด
ส่วนที่ 1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามหนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด
ส่วนที่ 2 พนักงานอัยการกับคดีอาญานอกราชอาณาจักร
ส่วนที่ 3 พนักงานอัยการกับการชันสูตรพลิกศพ
ส่วนที่ 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา ของพนักงานอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 5 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 6 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ. 2555
บทที่ 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
บทที่ 3 คำอธิบายพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ส่วนที่ 2 บทนิยาม
ส่วนที่ 3 องค์กรอัยการ
ส่วนที่ 4 พนักงานอัยการ
ส่วนที่ 5 สำนักงานอัยการสูงสุด
บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
บทที่ 5 คำอธิบายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
บทที่ 6 แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ 2553
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ