สำนักงานอัยการสูงสุด เจาะข้อสอบ 1,600 ข้อ ภาค ก ความรู้ทั่วไปทั้ง 3 วิชา (SHEET FOR G)

229฿

คำอธิบาย

สำนักงานอัยการสูงสุด  เจาะข้อสอบ 1,600 ข้อ ภาค ก  ความรู้ทั่วไปทั้ง 3 วิชา (SHEET FOR G)

สารบัญ

 

วิชาความสามารถทั่วไป

• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
– การวิเคราะห์สดมภ์
– อนุกรมเวลา
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
• ความสามารถด้านเหตุผล
– อุปมา-อุปมไย
– ตรรกศาสตร์-สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
– เงื่อนไขภาษา-สรุปความจากภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์-สรุปความจากสัญลักษณ์
วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
– สรุปหลัการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลัการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
• การใช้ภาษา
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– การเรียงข้อความ
– ความสามารในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
– แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
– สรุป+แนวข้อสอบ – Reading
– แนวข้อสอบ – Vocabulary
– แนวข้อสอบ – Structure Sentence
– สรุป-หัวใจไวยากรณ์ – ประเด็นสำคัญ
– แนวข้อสอบ Grammar
– แนวข้อสอบ – Conversation

 

ราคา 229 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G