สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมเฉลย นักวิเคราะห์นโยบายฯ ใหม่ล่าสุดปี 58

160฿

คำอธิบาย

สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมเฉลย นักวิเคราะห์นโยบายฯ ใหม่ล่าสุดปี 58

สารบัญ

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน
รวมข้อสอบ 500 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2558

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3. กฎหมายว่าด้วยวิธีกปฏิบัติราชการทางปกครอง
4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
8. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
9. ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
10. ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการปัจจุบัน
ราคา 160 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ