สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมข้อสอบ 1000 ข้อพร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไปฯ (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

185฿

คำอธิบาย

สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมข้อสอบ 1000 ข้อพร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไปฯ (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2558

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
5. ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และการงบประมาณเบื้องต้น
6. ความรู้เกี่ยวกับการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร
7. ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
ราคา 185 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ