CA-322 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

CA-322 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สารบัญ
• ที่มาของการจัดตั้งสภา เกษตรกรแห่งชาติ
– ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์
– สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
– การเตรียมการในการจัดตั้งสภาเกษตรแห่งชาติ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2533
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาล
– แนวข้อสอบรับธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง ปัจจุบัน (ฉ.11)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
– แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่
– แนวข้อสอบหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์และงบประมาณ และการจัดทำแผนงานโครงการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ
– การบูรณาการแผนงานโครงการ และการบริหารงบประมาณ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี