SP-462 สรุป+ข้อสอบอัตนัย ล่าสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

SP-462 สรุป+ข้อสอบอัตนัย ล่าสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมาสภาความั่นคงแห่งชาติ
– องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
-พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงของชาติ ( พ.ศ. 2556-2560)
– ความมั่นคงแห่งชาติ
– นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
– คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– สรุปสาระแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– แนวข้อสอบความรู้ทักษะ ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
– แนวข้อสอบความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY