SP-459 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วุฒิป.ตรีเนื้อหา+เก็งข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-459 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  วุฒิป.ตรีเนื้อหา+เก็งข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ
-ประวัติความเป็นมา
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
-ข้อบังคับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2552
-พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551
-พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
-เกร็ดความรู้อาเซียน
-แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ความรู้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
-ตัวอย่างแนวข้อสอบลแผนฯ 11 แผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25555-2559)
-แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
-แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY