SP-455 สรุป+แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) นักวิชาการงานนโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ภาค ก+ข ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-455 สรุป+แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) นักวิชาการงานนโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ภาค ก+ข ล่าสุด

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
• ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ปรัชญาองค์กร นโยบาย
– แผนยุทธศาสตร์
– บทบาท อำนาจ หน้าที่
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2552
• พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
• เฉลยคำตอบ
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
• ความรู้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• แนวข้อสอบ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบข่าวความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
• เฉลยอธิบายวิธีคิด
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปความสามารถทั่วไป
• เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปความสามารถทั่วไป
• วิชาภาษาไทย
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
• เฉลยคำตอบ
• ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554
• การจัดทำแผนงาน/โครงการ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 (พ.ศ. 2555-2559)
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ นักวิชาการงานนโยบายและแผน
• เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY