สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นิติกร (วุฒิ ป.ตรี) พร้อมเฉลยละเอียด (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

125฿

คำอธิบาย

สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี  สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นิติกร (วุฒิ ป.ตรี) พร้อมเฉลยละเอียด (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานนิติกร
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ราคา 125 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม