BC-8138 คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

260฿

คำอธิบาย

BC-8138  คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหาร และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการบริหาร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
– เจาะแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
– เจาะแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เจาะแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เจาะแนวข้อสอบ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะแนวข้อสอบ

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER