สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมข้อสอบ 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดปี 59 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

220฿

คำอธิบาย

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมข้อสอบ 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดปี 59 (โดยกลุ่มนักวิชาการ) 

สารบัญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องรับสมัคร
– รวมข้อสอบ 1200 ข้อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารงบประมาณ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
– ศาสนา
– ศิลปะ
– วัฒนธรรม
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ สังคมโลก และประชาคมอาเซียน
– สถานการณ์
– สังคมโลก
– ประชาคมอาเซียน

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ