SP-451 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

280฿

คำอธิบาย

SP-451 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2557
– แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
– ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559
– พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวข้อสอบ
– การวางแผน
– การบริหารจัดการองค์กร
– การบริหารงบประมาณ
– แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงาการ การบริหาร
– เฉลยแนวคำตอบ
– สังคม วัฒนธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
– ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY