SP-448 วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-448 วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
1.ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องยุทธศาสตร์
2.กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2555-2559)
3.นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
4.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฏหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน
5.ประวัติการพัฒนาพลังงานไทย
6.กฏหมายพลังงาน
7.พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลลังาน พ.ศ.2535
8.พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์
9.ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516
10.ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
11.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
12.เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
13.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
14.เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
15.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขปัจจุบัน
16.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
17.แนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
18.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY