SP-447 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-447 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
1.ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
2.ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องยุทธศาสตร์
3.กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2555-2559)
4.นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
5.พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
6.โครงสร้างแผนผังองค์กร
7.ประวัติการพัฒนาพลังงานไทย
8.ความหมายของตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน
9.กฏหมายพลังงาน พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
10.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
11.ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
12.แนวทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
13.ความหมายของการอนุรักษ์พลังงาน
14.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
15.เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
16.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
17.เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
18.แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขปัจจุบัน
19.เฉลยแนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขปัจจุบัน
20.แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
21.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
22.ความเป็นมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
23.แนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
24.เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
25.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
26.ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
27.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เจ้้าหน้าที่บริหารทั่วไป
28.เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เจ้้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY