SP-445 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-445 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
– การพัฒนาเยาวชนและกีฬา
– แนวข้อสอบ ความรู้สำนักงานทรัพย์สินฯ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สิน
– ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย
– คำขวัญท่องเที่ยวประจำจังหวัด
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ ความรูรัฐธรรมนูญ 2550
– นโยบายรัฐบาล นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
– ประชาคมอาเซียน
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
– ความรู้แผนพัฒนาฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550+
– แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการ์ปัจจุบัน
– ข้อสอบความสามารถ วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
– เฉลยอธิบายวิธีคิด
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ คณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย
– ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY