สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เจาะข้อสอบ 400 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 58 (โดยติวเตอร์เดียว)

200฿

คำอธิบาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เจาะข้อสอบ 400 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 58 (โดยติวเตอร์เดียว)

สารบัญ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบกว่า 400 ข้อ

(ตรงประเด็นที่ออกสอบ ปี58)

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

– การตรวจสอบบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชี 2

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี 2

– รวมมาตรฐานการสอบบัญชี

– หลักบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชี

– งบการเงิน

– มาตรฐานการบัญชี

– การบัญชี

– เงินสดและเงินฝากธนาคาร

– ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ

– ที่ดิน ที่อาคาร และอุปกรณ์

– สินค้าคงเหลือ

– สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

– รายได้

– การบัญชีต้นทุน

– การวิเคราะห์งบการเงิน

– พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

เจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) (ชุดที่ 1.)

เจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) (ชุดที่ 2.)

เจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) (ชุดที่ 3.)

เจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) (ชุดที่ 4.)

เจาะข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) (ชุดที่ 5.)

เจาะข้อสอบ มาตรฐานการบัญชี

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

เจาะข้อสอบ การแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจสอบบัญชี ความยาว 1 ย่อหน้า

เช่น รายงานของผู้สอบบัญชีหนังสือรับรองผู้บริหาร หรือเนื้อหาภายในมาตรฐานบัญชี

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว