สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สอบครั้งเดียวผ่าน อัตนัย+ปรนัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ (โดยกลุ่มข้าราชการ)

180฿

คำอธิบาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สอบครั้งเดียวผ่าน อัตนัย+ปรนัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ (โดยกลุ่มข้าราชการ)

สารบัญ

– ข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– ข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
– ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและการตรวจสอบบัญชี
– ข้อสอบมาตรฐานการสอบบัญชี
– ข้อสอบหลักการบัญชี
– ข้อสอบการสอบบัญชี
– ข้อสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
– คำศัพท์เกี่ยวกับการทำบัญชี
– ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น(ชุดที่ 1 )
– ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น (ชุดที่ 2 )
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น รายงานของผู้สอบบัญชี หนังสือรับรอง

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย กลุ่มข้าราชการ