SP-444 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

SP-444 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
ประวิติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
การบริหารการจัดการสำนักงาน
การจัดทำรายงานการบริหารจัดการ
แนวข้อสอบการบริหารจัดการ
วิชาภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ/ข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัคร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน – ASEAN

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY