SP-443 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

SP-443 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์
สารำสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการบริหาร
สรุปสารำสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.2555
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
ความรู้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1- 11
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ-ข้อสอบอาเซียน ASEAN

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY