สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

150฿

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมิณผล
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 6ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ