GB-247 นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

GB-247 นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ
การจัดทำแผนงานและโครงการ
การเขียนโครงการ
หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบับอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ-
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ-
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง