GB-245 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

GB-245 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ

-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผล
-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555
-แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่1
-เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่1
-แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่2
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง