SP-440 คู่มือสอบเข้า นักวิเคราะนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วุฒิป.ตรี ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง

250฿

คำอธิบาย

SP-440 คู่มือสอบเข้า นักวิเคราะนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วุฒิป.ตรี ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
– แนวข้อสอบ/ข้อสอบ นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์
– สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ/ ข้อสอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร
– แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
– สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ/ ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ/ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY