BC-7486 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

240฿

คำอธิบาย

BC-7486  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร                                                                                         

      –  เจาะข้อสอบ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                               

      –  เจาะข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงานโครงการการติดตามประเมินผล      

      เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

      –เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    

      –เจาะข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                  

      –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548        

      –เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   

      –เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551    

      – เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  215

      – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                      

      – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                     

      – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.