BC-8133 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายฯ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

280฿

คำอธิบาย

BC-8133 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายฯ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
• กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
• ความรู้เกี่ยวกับการเขียนและวิเคราะห์โครง
• ความรู้เกี่ยวกับวางแผนและบริหารโครงการ
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 5

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER