SP-438 สรุป+ข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานกรรมการส่งเสริมการลงทุน วุฒิป.ตรี ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-438 สรุป+ข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานกรรมการส่งเสริมการลงทุน วุฒิป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติของ บีโอไอ (The Board of Investment)
– แนวข้อสอบ ส่งเสริมการลงทุน
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
– ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
– นโยบายส่งเสริมการลงทุน
– เศรษฐกิจ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
– แนะนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000
– หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management Principle)
– การจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
– การตรวจติดตามคุณภาพใน (Internal Quality Audit)
– การประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY